I. Šolski prostor

je prostor, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalno delo. Zajema vse notranje prostore šole, tlakovani prostor pred šolo, zunanje poti ter zelenico okrog šole.

II. Poslovni čas

Poslovni čas:
ponedeljek – petek 7.30 – 14.30

III. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola

1. Nadzor v šolskih prostorih opravljajo vsi delavci šole v skladu s svojimi pooblastili.

2. Pouk se prične ob 7.30. Učenci prihajajo v šolo s šolskim prevozom. Učenci iz bližnjega šolskega okoliša, ki hodijo v šolo peš, prihajajo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka.

3. Učenci, ki prihajajo v šolo prej, počakajo na pouk v prostorih, ki so namenjeni jutranjemu varstvu in jutranjemu dežurstvu:

 • učenci 1. in 2. razreda v učilnici prvega razreda,
 • učenci 3. in 9. razreda v jedilnici šole.

 

V učilnice gredo učenci 5 minut pred začetkom pouka. Prostore jutranjega varstva in jutranjega dežurstva učenci uredijo. V prostorih, ki so namenjeni jutranjemu varstvu in jutranjemu dežurstvu, se učenci ne lovijo, ne hodijo po nepotrebnem po šoli in niso preglasni. Za koordinacijo skrbi dežurni učitelj.

4. Po končanem pouku oz. dejavnosti učenci zapustijo šolo in njeno okolico, razen učencev, ki gredo v OPB ali k varstvu vozačev.

5. V učilnicah se učenci po pouku lahko zadržujejo le z dovoljenjem učitelja, ki poskrbi tudi za nadzor.

6. Učenci zapustijo učilnico, ko učitelj zaključi uro. Vsak učenec zapusti svoj prostor urejen; za splošno urejenost učilnice je odgovoren reditelj skupaj z učiteljem, ki je tisto uro poučeval v razredu.

7. Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo naslednjo uro pouk. Če so v učilnici učenci drugega oddelka, pred učilnico mirno počakajo, da vsi odidejo iz učilnice.

8. V primeru, da ob vstopu v učilnico zaznajo kakšne poškodbe ali nepravilnosti, o tem takoj obvestijo učitelja, ki jih poučuje naslednjo uro.

 

III. Hranjenje garderobe

1. Vsi učenci šole se v garderobi obvezno preobujejo v copate.

2. Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda imajo obutev in vrhnja oblačila  v garderobi na hodniku prvega in drugega triletja.

3. Učenci od 5. do 9. razreda imajo obutev in vrhnja oblačila v garderobnih omaricah pri glavnem vhodu v šolo. Učenci imajo svoje ključe garderobnih omaric, zanje so odgovorni in z njimi ne smejo poskušati odpirati tujih omaric. V kolikor učenec opazi poškodbo svoje garderobne omarice, to v najkrajšem možnem času sporoči razredniku in hišniku. V garderobi učenci ne puščajo vrednih predmetov. Vsak učenec poskrbi za svoje stvari in zanje sam odgovarja. Priporočilo šole je, da učenci dragocnih predmetov (denar, nakit, telefoni, ure, …) ne nosijo v šolo.

5. Ob koncu šolskega leta razrednik pobere ključe in preveri stanje garderobnih omaric za svoj razred.

6. Med urami športne vzgoje imajo učenci oblačila v garderobah ob telovadnici.

IV. Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev

Dežurstva potekajo zjutraj, pred poukom, v času malice, rekreativnega odmora, neposredno po pouku (varstvo vozačev).

A: Dežurstvo strokovnih delavcev:

1. jutranje varstvo za učence 1. in 2. razreda od 6.00 do 7.30
2. jutranje dežurstvo za učence od 3. do 9. razreda je v jedilnici šole od 7.00 – 7.25;
4. dežurstvo v času malice za učence I. triletja od 9.05 do 9.25, za učence II. in III. triletja od 9.55 do 10.15;
5. dežurstvo v času rekreativnega odmora v telovadnici od 7.00 do 7.25;
6. varstvo vozačev od 11.00 do 14.45.
7. dežurni učitelji nadzirajo in zagotavljajo red in varnost v vseh šolskih prostorih, kjer se učenci smejo zadrževati.

B: Dežurstvo učencev

Dolžnosti rediteljev:

 • med odmori in po pouku obrišejo tablo;
 • dežurnega učitelja obvestijo o morebitnih težavah in nepravilnostih med odmori;
 • na začetku vsake ure javijo učitelju manjkajoče učence in ga obvestijo o drugih spremembah v razredu;
 • po končanem pouku zadnji zapustijo razred, po navodilu učitelja pospravijo učila, ugasnejo luči;
 • v primeru, da učitelja ni v razred 10 min po začetku šolske ure, ga dežurni učenec poišče;
 • po malici pospravijo in očistijo mize svojega razreda.

V. Varovanje in nadzor vstopa v šolo

 • Glavni vhod se odpre ob 6.00. Po 15.45 je ob vstopu v šolo potrebno pozvoniti ob glavnem vhodu. Vrata pri stranskemu vhodu (pri upravnih prostorih) so namenjena vstopu in izstopu zaposlenih.
 • V popoldanskem času je možen vstop v šolo, če gre za redne ali vnaprej napovedane dejavnosti. Če učenec ali starši pridejo v šolo po pozabljene stvari, lahko to opravijo le v spremstvu delavca šole.

VI. Način informiranja učencev

 • Šola ob začetku šolskega leta (najkasneje do konca oktobra) učencem razdeli publikacije z vsemi potrebnimi informacijami za uspešen začetek in nadaljevanje šolskega leta.
 • Razredniki in strokovni delavci seznanjajo učence z aktualnimi vsebinami pri razrednih urah, z okrožnico in s pomočjo šolskega radia.
 • Učenci, predstavniki razredne skupnosti, obiskujejo sestanke Skupnosti učencev in z obravnavanimi vsebinami seznanijo svoje sošolce vrazredu pri naslednji razredni uri.
 • Na oglasne deske v šoli učitelji in ostali strokovni delavci šole obešajo različna sporočila in obvestila učencem.
 • Informacije o dogajanju v šoli lahko učenci in starši spremljajo tudi na šolski spletni strani (www.os-ivanjkovci.si).
 • Starši pridobivajo informacije na roditeljskih sestankih, tedenskih in mesečnih govorilnih urah.
 • Starši imajo možnost vpogleda v ocene svojega otroka tudi preko e-redovalnice.

VII. Splošna pravila vedenja v šoli

  • Učenci in delavci šole se med seboj pozdravljajo. Vljudno je treba pozdraviti tudi obiskovalce šole in jih po potrebi usmeriti k iskani osebi.
  • Učenec mora biti vljuden in spoštljiv do vseh. Učenci si morajo med sabo pomagati, še posebej mlajšim, bolnim in invalidom.
  • Učenci ne smejo izzivati, izsiljevati, ogovarjati, vpiti in se nasilno obnašati do drugih oseb.
  • Učenci in delavci šole imajo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola.
  • V šoli morajo imeti učenci mobilne telefone izključene oz. izključen zvok. Fotoaparata ali kamere (na mobilnem telefonu) ne smejo uporabljati za fotografiranje ali snemanje sošolcev in delavcev šole brez njihovega soglasja.
  • V prostorih šole in na zunanjih šolskih površinah je prepovedano kaditi, uživati in posedovati alkohol in druge nedovoljene substance. Prav tako ni dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev.
  • Vsak učencev poskrbi, da za seboj zapusti čist in urejen delovni prostor.

Pravila hišnega reda so oblikovali: učenci, starši, učitlji in šolska svetovalna delavka OŠ Ivanjkovci.

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)