Delo šolske svetovalne službe je zasnovano po programskih smernicah in obsega delo na naslednjih področjih:

 

Področje učenja in poučevanja:

          svetovalno preventivno delo za izboljšanje kvalitete učenja,

          kurativna obravnava učencev (s specifičnimi učnimi težavami, z vzgojnimi težavami, s težavami v socialni integraciji, s težavami v osebnem, telesnem in socialnem razvoju),

          odkrivanje otrok z učnimi težavami,

          načrtovanje dela in pomoč učencem, obravnava učencev,

          spremljanje in evalvacija napredka v obravnavi,

          neposredna pomoč otrokom z vzgojnimi težavami v socialni integraciji, težavami v socialnem, telesnem in osebnostnem razvoju,

          socialne intervencije, občasni pogovori in svetovanja učencem in staršem,

          koordinacija dela z nadarjenimi učenci (evidentiranje, identifikacija, priprava operativnega načrta za delo z nadarjenimi, priprava IP-jev in evalviranje le-teh)

          sodelovanje z učitelji, starši in vodstvom šole.

 

Šolska kultura, vzgoja, klima red:

          neposredna pomoč in/ali organizacija pomoči učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami,

          svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami,

          spremljanje uresničevanja vzgojnega načrta in pravil šolskega reda,

          svetovalno in posvetovalno delo z učitelji (na področju: vzgojno izobraževalnih ravnanj, zagotavljanja osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje, zagotavljanja varnosti in spodbudnega okolja zunaj pouka, dal z učenci z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, oblikovanja vzgojnih smernic za posamezne učence, dela z oddelčnimi skupnostmi),

          svetovanje staršem pri zagotavljanju spodbudnega učnega okolja za učenje, osveščanje o osnovnih vzgojnih načelih,

          posvetovanje s starši pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence.

 

Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj:

          koordinacija, svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,

          svetovalno – preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja,

          posvetovalno delo z učitelji in neposredna pomoč pri izdelavi individualiziranih programov z učenci, ki imajo težave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,

          načrtovanje, koordinacija in evalvacija preventivnih programov za učence,

          organizacija, koordinacija ali izvedba predavanj in delavnic za učitelje, starše, učence.

 

Šolanje:

          načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter sprejetja otrok v šolo,

          posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi

          svetovanje in posvetovanje pri usmerjanju učencev v različne zahtevnostne stopnje ter pri spremembah ravni zahtevnosti,

          sodelovanje z vodstvom pri oblikovanju letnega delovnega načrta,

          prijava in izvedba NPZ.

 

Poklicna orientacija:

          informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja,

          organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih, tematskih razstav,

          organizacija predavanj in pogovorov z zunanjimi strokovnjaki, s predstavniki posameznih poklicev, poklicnimi svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje,

          izvedba predavanj oz. delavnic za učence,

          organizacija Tržnice poklicev,

          zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja,

          individualno in skupinsko svetovanje,

          sodelovanje s šolsko knjižnico, učitelji, vodstvom in starši.

 

Socialno ekonomske stiske:

          sodelovanje v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljnje šolanje učencem iz socialno ogroženih in depriviligiranih družin,

          sodelovanje pri oblikovanju programov pomoči učencev, ki imajo zaradi neprimernih socialno-ekonomskih razmer težave pri učenju,

          sodelovanje pri načrtovanju programa finančnih težav (subvencionirana šolska prehrana, subvencioniranje šole v naravi, …).

 

Razvojno analitično delo:

          analize učne uspešnosti po posameznih ocenjevalnih obdobjih,

          analiza učnega uspeha ob koncu šolskega leta,

          ugotavljanje potreb učencev na ravni organizacije in poteka vsakdanjega dela in življenja v šoli,

          sprotno spremljanje potreb učencev.

(Skupno 718 obiskov, današnjih obiskov 1)